EU Network

GEMEENTENNETWERK

PAN Europa richt, samen met de deelnemende organisaties, een netwerk op van pesticidevrije steden en dorpen in heel Europa. Het Europees Pesticidevrij Stedennetwerk heeft een Europa voor ogen dat het gebruik van pesticiden beperkt tot een minimum en vervangt met bestaande duurzamere alternatieven, om zo de gezondheid van de burgers en het leefmilieu te beschermen en te zorgen voor een betere levenskwaliteit.

Het hoofddoel van het netwerk is het samenbrengen van een kritische massa aan gemeenten die pesticiden geleidelijk willen afschaffen en een solidair Europees platform bieden voor de uitwisseling van ervaring, goede praktijken en kennis. Het netwerk streeft ook naar het verhogen van het politiek bewustzijn op alle niveaus.

Toetreden tot het Pesticidevrij Netwerk vergt een politieke inzet, anders gezegd: het ondertekenen van de “Pledge”(belofte). De resultaten van de netwerkactiviteiten worden gebruikt om te pleiten voor meer steun bij het afschaffen van pesticiden op nationaal en Europees niveau. De “pledge” (belofte) geeft blijk van de politieke wil van de gemeenten die zich inzetten om pesticidevrij te worden, hier belangstelling voor hebben of reeds pesticidevrij zijn, maar daar nog een stap verder in willen gaan (zoal een verbod op pesticiden, ook in landbouwgebieden; de transitie naar biologische landbouw ondersteunen, ...).

Bekijk de “PLEDGE” (belofte) >>